eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24

trustworthy (adj) ควรค่าแก่การไว้วางใจ

trustworthy (adj) ควรค่าแก่การไว้วางใจ The only way to make a man trustworthy is to trust him.

ดู 1,511 ครั้ง