eng24 โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกล และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์
ENG24
eng for daily life
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน เหมาะสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบ่งออกเป็น 2 รายการ ดังนี้
CAT English
การรวมตัวของ3ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ C:ChristopherWright, A:AdamBradshaw และ T:Tae เต้ สุผจญ กลิ่นสุวรณ ทั้งสามคนสอนภาษาอังกฤษผ่านสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สนุก สอดแทรกมุขตลก และให้ความรู้ใหม่ ๆ * เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 4.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารรวมคําศัพท์และประโยคที่ควรรู้
eng for occupations
วิดีโอการสอนภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย โดยเรียนรู้จากมืออาชีพตัวจริง เน้นถึงคำศัพท์ ประโยคและวัฒนธรรมที่ใช้ในชีวิตจริง เพื่อใช้เป็นจุดเริ่มต้นของการประกอบอาชีพในอนาคตได้ แบ่งเป็น 2 รายการ ดังนี้
Speak Up
เพราะภาษาอังกฤษ คือโอกาส รายการ Speak Up จึงพาไปเรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในการทํางานจากคนที่โดดเด่น และก้าวหน้าเพราะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ภาษาอังกฤษในรายการนี้มีรูปแบบชัดเจน ใช้ประโยคซ้ํา นักเรียนเรียนรู้และฝึกฝนได้ง่าย นําเสนอรายการโดย นาวิน ตาร์ (ดร.นาวิน เยาวพลกุล) และ ยิปโซ (อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์)
* เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 3.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารรวมคําศัพท์และประโยคที่ควรรู้
The Workshop
เรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละอาชีพ ผ่านสถานการณ์จริงของนักเรียนคนหนึ่ง (Intern) ที่ไป ฝึกงานกับคนทํางานมืออาชีพ (Boss) โดยมีผู้ช่วยเป็นรุ่นพี่ในวงการบันเทิง (Buddy) นักเรียนจะ ได้เข้าใจลักษณะของอาชีพนั้น ภาษาอังกฤษที่ใช้ และได้ทําภารกิจที่ท้าทาย
*เนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ต 1.1 , 1.2 , 1.3 , 2.1 , 2.2 , 3.1 , 4.1 และ 4.2 ทุกตอนมีเอกสารประกอบการจัดการเรียนรู้และแบบฝึกหัดสําหรับคุณครู
eng Hour
วิดีโอสอน Phonics สำหรับชั้น ป.1 และ ป.2 โดยครูต่างชาติและครูไทย จากมหาวิทยาลัยมหิดล ความยาว 40 นาที เหมาะสำหรับโรงเรียนที่ขาดครูหรือมีครูไม่ตรงเอกสาขาการสอนภาษาอังกฤษ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลางฯ มาตรฐาน การเรียนรู้ ต1.1 และ ต1.2 พร้อมแผนการสอนสําหรับครูเพื่อเตรียมการสอนล่วงหน้ามี วีดีโอทั้งหมด 80 ตอนตอนที่ 1-40 สําหรับชั้น ป.1 และ ป.2 ตอนที่ 41-80 สําหรับชั้น ป.2 วีดีโอ ตอนใหม่ ๆ เผยแพร่ทุกวันศุกร์